חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית ולבקש מידע – כלומר כל נתון שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק “פיזי” כתוב, מודפס, מצולם וכדומה, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע. 

אתר “חופש המידע” המהווה כתובת מרכזית להגשת בקשות למידע, מאפשר הגשת בקשות בצורה נוחה וברורה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשות למידע גם באמצעות: הדואר, פקס, דוא”ל.
כל הגשת בקשה למידע כרוכה בתשלום אגרה כמפורט בחוק.

תהליך הגשת הבקשה למידע כולל את השלבים הבאים:

  • מילוי טופס בקשה למידע 
  • תשלום אגרת הבקשה למידע באינטרנט או באחד מסניפי הבנקים כולל בנק הדואר.
  • שליחת טופס הבקשה בצירוף אישור התשלום אל הממונה על חוק חופש המידע במועצה

על-פי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, המועצה תפרסם דיווח שנתי שיכלול את פירוט כל הבקשות שהוגשו למועצה ואופן הטיפול בהן.