חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת 1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א-2000, הינם הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל.

חוק זה והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא. 

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (משטרה);
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – באחריות משרד העבודה והרווחה;
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית / וועדה מרחבית לתכנון ובניה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כיבוי אש).

מסלול תצהיר:

מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול תצהיר.  במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי שחלקים מהם בגדלים שונים.

במסלול תצהיר בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה. רשות הרישוי תסביר לבעל העסק אם העסק שלו נמצא במסלול תצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי המסמכים הבאים: חוברת הסבר והדרכה לעניין מסלול תצהיר, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי אש- פרטני לסוג העסק ועליו לחתום על  טופס תצהיר.

על בעל העסק לבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ולהגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר כשהוא חתום ע”י בעל העסק ומאומת ע”י עורך דין.
הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
כל ההנחיות ליישום מסלול תצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על המסלול הנ”ל נמצאים בקישור זה.

מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים והכל על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

להלן עיקרי הרפורמה:

 1. יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים- הנ”ל נקרא- מפרט אחיד ארצי.
 2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו- הנ”ל נקרא- מפרט אחיד רשותי.
 3. אפשרות של בעל העסק להגישהשגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק). 
 4. על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה). 

מנגנון ההשגה בדבר החלטה של המועצה האזורית מבואות החרמון הינו כדלקמן:

תוך 30 ימים, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה להגיש השגה, ימלא בעל עסק את “טופס הגשת השגה” (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו למחלקת רישוי עסקים במועצה, לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים ( הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין). גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת בנסיבות מיוחדות רשאי להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים (על המשיג המעוניין בהארכה לצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין הארכת המועד).

ההשגה תדון על ידי יועץ משפטי ונציג מחלקת רישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי בגינו הוגשה ההשגה. החלטה בהשגה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.

לעניין הוראות נוספות הנוגעות למנגנון ההשגה ראה הוראות סעיף 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א-2000.

 1. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים  ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי. את כל ההסברים על מסלול הרישוי המקוצר ניתן למצוא באתר של משרד הפנים. העסקים להם ניתן להוציא היתר מזורז מופיעים בטור ד’ של צו רישוי עסקים (עסקים הטעונים אישור), התשע”ג – 2013.
 2. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.
 3. צו רישוי עסקים  (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013) אשר קובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי  (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), כמו כן בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

מהו צו רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים אישור), התשע”ג – 2013 את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים.

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו- אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים עד גודל מסוים, משרד עורכי דין ועוד.

כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים “פריטי רישוי”. לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 – מזון.

קבוצה 5 – מים ופסולת.

קבוצה 6 – מסחר ושונות.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה.

קבוצה 9- שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת.

קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

המפרט האחיד:

מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה שהינם נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד. סוגי עסקים אלו מפורטים בטור ה’ בצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים אישור), התשע”ג – 2013.

תנאים חדשים שנקבעו לעסק במפרט האחיד, יחולו כדלקמן:

 1. לגבי עסק המחזיק ברישיון עסק במועד פרסום המפרט האחיד הרלוונטי לפריט הרישוי שלו- הוראות המפרט האחיד יחולו עליו  שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט.
 2. עסק אשר אינו מחזיק ברישיון במועד כניסתו לתוקף של המפרט האחיד הרלוונטי לפירט הרישוי שלו- יחולו עליו כל תנאי המפרט.

את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים אתר המפרטים האחידים.

בהתאם לסעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים, המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד לחוק, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

המפרט האחיד הרשותי של המועצה האזורית מבואות החרמון מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים/ יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.

 למפרט הרשותי למועצה האזורית מבואות החרמון לחץ כאן.

 בכל שאלה בדבר המפרט האחיד או כל שאלה אחרת בנושא הליך הגשת בקשה וקבלת רישיון עסק יש לפנות ל: