התאמת נגישות במקומות ציבוריים בתחום שיפוט המועצה האזורית מבואות החרמון

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 בתוקף סמכותה של המועצה אזורית מבואות החרמון  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן.


לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998

בתוקף סמכותה של המועצה אזורית מבואות החרמון  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג’ לחוק – 

14.3.23 

הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה האזורית מבואות החרמון שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט’ בניסן התשפ”ג  (31 במרס 2023)