תמיכות מתקציב המועצה לשנת 2022

המועצה האזורית מבואות החרמון , מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2022, בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 29/08/2021. כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה. 


המועצה האזורית מבואות החרמון , מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2022, בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 29/08/2021.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה. 
את הבקשות לתמיכה יש להגיש בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה,  במסירה ידנית לגב’ מזל יצחק במשרדי גזברות המועצה או בדוא”ל: Mazali@mvhr.org.il

המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה: יום ראשון  10/04/2022 בשעה 15:00. 

יש לשים לב להבהרות הבאות:

  • בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או לא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.
  • בקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
  • המועצה  תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ”ל מיוחד (4/2006), “נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית”  אשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.
  • בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
  • המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי גזברות המועצה
בטלפון: 04-6818004   או בדוא”ל: Mazali@mvhr.org.il

בברכה, בני בן-מובחר, ראש המועצה