הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית שם התכנית: כורזים-בית עלמין ג/25875

חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965, מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 253-0878769


חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965, מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 253-0878769

שם התכנית: כורזים-בית עלמין ג/25875

גרסת התכנית: הוראות –  37 תשריט –  12

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 (להלן: “החוק”), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 253-0878769  

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:
 

סוג היחס

מספר התכנית

החלפה

ג/ 5698

החלפה

ג/ 16225

כפיפות

תמא/ 1

כפיפות

תמא/ 35/ 1

כפיפות

תמא/ 19

כפיפות

תממ/ 2/ 9

כפיפות

תמא/ 35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: כורזים

רחוב:. דרומית מזרחית לישוב כורזים.

קואורדינטה X: 252300

קואורדינטה Y: 756780

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 15642 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית: הסדרת שטח בית העלמין הקיים בכורזים.

עיקרי הוראות התכנית:

  1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין ושטח דרך וחניה.
  2. שינוי יעוד משטח יער פארק מוצע לשטח בית עלמין ושטח דרך וחניה.
  3. קביעת הוראות ושלבי ביצוע לפיתוח בית העלמין.
  4. קביעת זכויות בניה לשימושי בית עלמין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך הציונות 2 נוף הגליל 1753005 טלפון: 074-7697474  ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,  ראש פינה 12100 טלפון: 04-6816373 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,   ראש פינה 12100 טלפון: 04-6816373

התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון או בכתב למשרדי הוועדה.

בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ”ט – 1989.
 

עדי דקלה פרץ

מ”מ/יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז צפון