מלגות לסטודנטים ללימודים אקדמאיים שנת הלימודים תשפ”ג

קרן המלגות לזכר בני המועצה האזורית מבואות החרמון שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה מלגות לסטודנטים ללימודים אקדמאיים שנת הלימודים תשפ”ג


קרן המלגות לזכר בני המועצה האזורית מבואות החרמון שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה מלגות לסטודנטים ללימודים אקדמאיים שנת הלימודים תשפ”ג

אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.
מועצה אזורית מבואות החרמון, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים, מתוך הכרה בחשיבות רכישת השכלה גבוהה ועידודה.

המלגות מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה, במסלולים:

לימודים לתואר ראשון ולימודים לתואר הנדסאים / טכנאים

המועצה רואה את קידומם ושילובם של התושבים בעולם העבודה כיעד מרכזי בפעילותה ולאור זאת,
מסייעת לתושבים בלימודיהם.
וועדת המלגות תדאג לחלוקת מלגות בשנת הלימודים תשפ”ג עפ”י קריטריונים שנקבעו על ידה
או על ידי הקרנות השונות איתן הוועדה עובדת, אך אין היא מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט אשר הגיש בקשה.
בברכת הצלחה בלימודים,

וועדת המלגות                                   בני בן-מובחר, ראש המועצה

מלגת המועצה מיועדת לסטודנטים תושבי מ.א. מבואות החרמון, עפ”י מרשם האוכלוסין של משרד הפנים,
לפחות ב – 3 שנים האחרונות. התאריך הקובע: לפני 01/01/20.

קריטריונים למלגה במסלול ללימודים לתואר ראשון וללימודים במסלול הנדסאים/טכנאים:

 • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד מוכר בארץ ע”י המועצה להשכלה גבוהה
  ולתואר הנדסאי הלומדים במוסד המוכר ע”י מה”ט .
 • סטודנטים הלומדים 14 שעות שבועיות ומעלה לתואר ראשון והנדסאים.
 • סטודנטים ששכר הלימוד שלהם מעל 5,000 ש”ח לשנת לימודים.
 • סטודנט רווק ששינה כתובתו בשל מקום לימודיו ובלבד שהוריו תושבי המועצה.

לא זכאים:

 • סטודנטים שבקשתם הגיעה לאחר תאריך ההגשה או לא צירפו אישורים מתאימים.
 • סטודנטים המקבלים מלגה מקרן גרוס מכל קטגוריה שהיא, או מכל מלגה שיש למועצה קשר עימה .

הנחיות למילוי הטופס באתר המועצה:

יש למלא את הפרטים בשאלון בדיוק וכן לצרף האישורים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות + ספח
 2. אישורים ממוסד הלימודים לאחר תחילת שנת הלימודים
 • סטטוס הלימוד.
 • מקצוע לימוד ראשי.
 • מספר שעות לימוד שבועיות. (מערכת שעות לא תתקבל)
 • גובה שכר לימוד.
 • קבלה על תשלום שכר לימוד (בפועל).

תאריך אחרון למילוי והעלאת הטפסים : 30/04/23.
לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות
מתן המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים כפי שקבעה וועדת המלגות

בברכת הצלחה בלימודים
וועדת המלגות                 בני בן-מובחר ראש המועצה