הזמנה להציע הצעות למתן שרותי תביעה עירונית עבור המועצה

הזמנה להציע הצעות  למתן שרותי תביעה עירונית עבור המועצה (הוראות ההליך מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל – 2 המינים כאחד)


הזמנה להציע הצעות  למתן שרותי תביעה עירונית עבור המועצה
(הוראות ההליך מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל – 2 המינים כאחד)

  • המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תביעה עירונית עבור המועצה, הכל על-פי דרישות מסמכי ההליך אשר יקראו להלן –“השירותים”.
  • את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004, 04-6818005 (בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00). עלות ההשתתפות בהליך 800 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול ההליך מכל סיבה שהיא.
  • ניתן לעיין בתנאי ההליך קודם לרכישתו באתר המועצה בקישור >>
  • הנוסח המחייב של ההליך הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.
  • את ההצעות בהתאם לתנאי ההליך יש למסור ב – 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם “הליך לקבלת שירותי תביעה עירונית 2023”.
  • על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי ההליך ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההליך, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 12/1/2023 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבניין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השנייה.
  • מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.
  • שאלות הבהרה בקשר להליך, ניתן להעביר עד ליום 05/1/2023 בשעה 10:00 בקובץ WORD, באמצעות מייל shmulikb@mvhr.org.il בלבד. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תועלינה לאתר המועצה ותשלחנה לשואלים בדוא”ל בלבד ולרוכשי מסמכי ההליך, עד ליום 08/1/2023 שעה 14:00.

בברכה,
בני בן-מובחר, ראש המועצה