מדיניות גבייה ואכיפה – ארנונה

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 330 ב’ לפקודת העיריות [נוסח חדש](להלן- “הפקודה”)


בהתאם לסמכותה לפי סעיף 330 ב’ לפקודת העיריות [נוסח חדש](להלן- “הפקודה”)
קובעת הוועדה לענייני גבייה של המועצה האזורית מבואות החרמון, את כללי הגביה על פיהם תפעל המועצה כדלקמן :
 
מדיניות גביה ואכיפה במועצה האזורית מבואות החרמון